POLITYKA PRYWATNOŚCI


Artykuły dotyczące polityki prywatności 13-14 rozporządzenia UE 2016/679

Podanie informacji jest ogólnym obowiązkiem, który musi zostać spełniony przed lub najpóźniej w momencie rozpoczęcia bezpośredniego gromadzenia danych osobowych. W przypadku danych osobowych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, informacja musi zostać przekazana w rozsądnym terminie lub w momencie przekazania (nie rejestracji) danych (osobom trzecim lub osobie zainteresowanej). Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osób fizycznych (RODO – Rozp. (UE) 2016/679) niżej podpisana organizacja, administrator danych informuje, co następuje:

ŹRÓDŁA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będące w posiadaniu niżej podpisanej organizacji są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych stron. Ta strona nie gromadzi danych wrażliwych, to znaczy takich, które mogą ujawnić pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, światopoglądowe lub inne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym, filozoficznym, politycznym lub przynależność związkową. , stan zdrowia i życie seksualne.

Dane nawigacji

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi strony internetowej pozyskują podczas normalnego działania niektóre dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu numerycznego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika . Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie.

Profilowanie danych

Dane profilowe dotyczące nawyków konsumpcyjnych lub wyborów osoby, której dane dotyczą, nie są pozyskiwane bezpośrednio. Możliwe jest również, że poprzez linki lub włączenie elementów osób trzecich takie informacje są pozyskiwane od niezależnych lub odrębnych podmiotów. W tym zakresie zapoznaj się z sekcją dotyczącą plików cookie stron trzecich.

Ciasteczka

Podobnie jak inne, ta witryna zapisuje pliki cookie w przeglądarce używanej przez danego użytkownika w celu przesyłania informacji o charakterze osobistym oraz w celu zwiększenia komfortu korzystania. W rzeczywistości pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane, czasami nawet z cechami dużej trwałości czasowej, aby następnie zostać ponownie przesłane do tych samych stron do następnej wizyty.

Jak wyjaśniono poniżej, można wybrać, czy i które pliki cookie mają być akceptowane, pamiętając, że odmowa ich użycia może wpłynąć na możliwość przeprowadzania niektórych transakcji w witrynie lub dokładność i adekwatność niektórych oferowanych treści, które można dostosowywać, lub zdolność rozpoznawania użytkownika od jednej wizyty do następnej. Jeżeli nie dokonasz w tym zakresie żadnego wyboru, zastosowane zostaną ustawienia domyślne i wszystkie pliki cookies zostaną aktywowane, jednak w każdej chwili możesz się z nami skontaktować lub zmienić swoje decyzje w tym zakresie.

Techniczne pliki cookie

W szczególności stosowane są tzw. cookies sesyjne, które nie są zapisywane na stałe na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki i których stosowanie ogranicza się ściśle do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych w celu umożliwienia bezpiecznego i efektywnego przeglądania strony oraz które unikają stosowania innych technik informatycznych potencjalnie naruszających prywatność przeglądania użytkowników oraz nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkownika. Następnie wykorzystywane są analityczne pliki cookie, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z zawartością witryny, zbierając informacje (pochodzenie geograficzne i sieć, używana technologia, język, strony wejścia, wizyty, strony wyjścia, czas trwania itp.) oraz generując wykorzystanie witryny statystyk bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających. Wszystkie z nich są warte rozważenia techniczne pliki cookie co do których, ze względu na brak konieczności wyrażenia zgody, obowiązuje mechanizm opt-out. Techniczne pliki cookie nie są ujawniane stronom trzecim, ponieważ są niezbędne lub przydatne do działania witryny; w związku z tym są one przetwarzane wyłącznie przez wykwalifikowane podmioty, takie jak osoby odpowiedzialne, podmioty przetwarzające dane lub administratorzy systemu.

Pliki cookie osób trzecich

Wreszcie, strona zawiera pliki cookie i inne elementy (tagi, piksele itp.) pochodzące od stron trzecich (niezależnych i za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności), które również wykonują czynności profilowania i dla których znajdują się odniesienia do odpowiednich stron:
 Google Analytics 
 Facebook piksel (aktywność remarketingowa/sprzedażowa i podobne użycie publiczne poprzez FB ADS)
 Facebook (widżety)

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w serwisie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail. Nawet wyraźne i dobrowolne wysłanie formularzy, które można wypełnić na stronie zawierającej dane zainteresowanej strony, wiąże się z traktowaniem w celu śledzenia zobowiązań przedumownych lub wykonania usług przewidzianych przy wysyłaniu formularzy. Informacje te w formularzach mogą dotyczyć danych osobowych, danych kontaktowych, danych kontaktowych, numerów telefonów, adresów e-mail zainteresowanych stron oraz zidentyfikowanych i możliwych do zidentyfikowania osób trzecich mających związek z użytkownikiem serwisu. Jednak szczegółowe informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny skonfigurowanych dla poszczególnych usług na żądanie.

Newsletter i lista mailingowa

Kontakty e-mail używane do wysyłania wiadomości ze strony pochodzą z dobrowolnych subskrypcji przez odbiorcę, do którego zawsze wysyłana jest prośba o potwierdzenie, a także z informacji uzyskanych w kontekście sprzedaży produktów lub usług Właściciela lub w każdym przypadku podobny . Obejmuje to wysyłanie informacji, komunikatów promocyjnych i materiałów. Należy pamiętać, że leady nie są pozyskiwane z publicznych list subskrybentów. W przypadku, gdy komunikaty nie interesują odbiorcy, możliwe jest uniknięcie dalszego kontaktu poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w każdej wiadomości lub pisząc na poniższe dane kontaktowe, korzystając z prawa do rezygnacji z newslettera .

e-commerce

Są to dane przetwarzane w celu zarządzania wózkami, zamówieniami, profilem każdego zarejestrowanego użytkownika i obejmują dane osobowe, adresy, dowód zakupu, powiadomienia i notatki.

Podane dane osobowe są również przetwarzane przez upoważnione strony trzecie (firmy dostarczające do domu, wysyłające pocztę i wprowadzające dane) w celu administracyjnego zarządzania zamówieniami i zakupami; zarządzanie wszelkim udziałem w programach lojalnościowych; przetwarzania anonimowych statystyk związanych z wykrywaniem zachowań zakupowych; wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących produktów i ofert, ewentualnie za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości telefonicznych.

Obszar ograniczony

Informacje (teksty, filmy i obrazy), które użytkownik przesyła w zastrzeżonym obszarze, są chronione przez systemy szyfrowania i uwierzytelniania i są dostępne tylko dla upoważnionych użytkowników, tj. bezpośrednio zainteresowanych i/lub zaangażowanych pośredników. Informacje te nie podlegają operacjom rozpowszechniania.

CELE I PODSTAWY PRAWNE LECZENIA

Dane osobowe są wykorzystywane (por. art. 6 lit. b RODO):

  1. aby umożliwić nawigację w serwisie wyd
  2. ewentualnie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia w ramach normalnej działalności prowadzonej przez niżej podpisaną organizację (tworzenie i dystrybucja suplementów diety i fitoterapeutyków).

Ponadto wszelkie dane osobowe mogą być przetwarzane:

  1. w celach związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, a także z przepisów wydanych przez organy zgodne z prawem (por. art. 6 lit. c i 9 lit. b, g, h RODO);
  2. w celu oceny, wykonania lub obrony praw w sądzie i poza sądem (prawnie uzasadniony interes) niżej podpisanej organizacji (por. art. 6 lit. f) i art. 9 lit. f RODO);
  3. w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora; w przypadku plików cookies identyfikatory reklamowe służące do wyświetlania reklam i ogłoszeń; w zakresie adresów e-mail służących do przesyłania newslettera; do dzienników nawigacji i użytkowania w celu ochrony witryny i usługi przed cyberatakami; w takich przypadkach osoba zainteresowana zawsze może odmówić zgody, tak aby Administrator danych powstrzymał się od przetwarzania (por. art. 6 lit. f RODO);

w celach związanych z prowadzoną działalnością, na którą zainteresowany ma prawo wyrazić zgodę lub nie, np. zapis do newslettera w celu otrzymywania informacji i promocji oraz sprzedaży produktów i usług, wykrywania stopnia zadowolenia, przekazywania danych podmiotom trzecim w celu otrzymywania komunikatów informacyjnych i promocyjnych oraz marketingowych (art. 6 lit. a RODO)

KONSEKWENCJE ODMOWY PODANIA DANYCH

Podanie danych zebranych od osoby zainteresowanej jest dobrowolne, ale niezbędne do ich przetwarzania w celach, o których mowa w lit. a) i b). W przypadku, gdy zainteresowane strony nie przekażą swoich niezbędnych danych i nie wyrażą zgody na przetwarzanie, nie będzie możliwe kontynuowanie realizacji i realizacji oferowanych usług oraz kontynuacja podjętych zobowiązań umownych, w konsekwencji naruszając prawidłowego wypełniania obowiązków regulacyjnych, takich jak m.in. księgowych, podatkowych, administracyjnych itp. 
Oprócz tego, co jest określone dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe do plików cookie i określonych żądań za pośrednictwem formularzy, np. na produktach i/lub usługach. Niepodanie tych danych może uniemożliwić uzyskanie żądanej informacji. W przypadku wszystkich innych niż istotne danych, w tym danych wrażliwych, przepis ten jest fakultatywny. W przypadku braku zgody lub niepełnego lub nieprawidłowego podania niektórych danych, w tym danych wrażliwych, wymagane spełnienia mogą być na tyle niekompletne, że mogą spowodować szkodę albo w postaci kar lub utraty korzyści, albo z powodu braku możliwości zagwarantowania adekwatności leczenia do obowiązków, dla których jest ono wykonywane, oraz za ewentualną niezgodność wyników samego leczenia z obowiązkami nałożonymi przez przepisy prawa, do których jest skierowane, mając na celu zwolnienie niżej podpisanej organizacji z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek sankcje lub uciążliwe środki.

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie związane z usługami internetowymi witryny jest przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane; odbywają się na serwerze we Włoszech lub UE i są obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny odpowiedzialny za przetwarzanie lub przez osoby odpowiedzialne za konserwację i operacje administracyjne. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi i utracie poufności. Struktura jest wyposażona w urządzenia anty-włamaniowe, zapory ogniowe, logi i odzyskiwanie po awarii. Stosowane są określone mechanizmy szyfrowania i segregacji danych oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.
Przez przetwarzanie danych rozumiemy ich gromadzenie, rejestrację, organizację, konserwację, przetwarzanie, modyfikację, anulowanie i niszczenie lub połączenie dwóch lub więcej tych operacji. W odniesieniu do wyżej wymienionych celów przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu narzędzi ręcznych, informatycznych i telematycznych, z logiką ściśle związaną z samymi celami i w każdym przypadku w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych będzie zatem przetwarzane zgodnie z metodami wskazanymi w art. 5 Rozporządzenia UE 2016/679, który stanowi między innymi, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem i prawidłowo, zbierane i utrwalane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych, dokładnych, a w razie potrzeby aktualizowanych, stosownych, pełnych i nienadmiernych w stosunku do celów przetwarzania, z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osoby zainteresowanej, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i tożsamości osobowej, poprzez środki ochrony i bezpieczeństwa. Niżej podpisana organizacja przygotowała i będzie dalej doskonalić system bezpieczeństwa dostępu i retencji danych.

Nie jest prowadzony zautomatyzowany proces podejmowania decyzji (np. profilowanie).

DODATKOWE PRZELEWY Z UE

Przetwarzanie nie odbywa się w krajach spoza UE i spoza EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą zasadniczo przechowywane tak długo, jak długo utrzymują się cele przetwarzania zgodnie z kategorią przetwarzanych danych.

Dane (tylko te niezbędne) są przekazywane

  • podmiotom przetwarzającym dane i podmiotom przetwarzającym dane, zarówno wewnętrznym w organizacji autora, jak i zewnętrznym, którzy wykonują określone zadania i operacje (administrowanie witryną, analiza nawigacji, ruchu, profilowanie danych, zarządzanie e-mailami i formularzami wysyłanymi dobrowolnie przez użytkownika, realizacja zapytania i zamówienia e-commerce itp.)
  • w przypadkach i na tematy przewidziane przez prawo.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Dane nie zostaną ujawnione, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub zostaną poddane anonimizacji. Bez uszczerbku dla tego, co jest określone dla plików cookie i elementów stron trzecich, bez uprzedniej ogólnej zgody zainteresowanej strony na komunikację z osobami trzecimi, możliwe będzie uruchomienie tylko usług, które nie przewidują takiej komunikacji. W razie potrzeby zostanie poproszona o konkretną i terminową zgodę, a osoby, które otrzymają dane, będą z nich korzystać jako niezależni administratorzy danych.
W niektórych przypadkach (niepodlegających zwykłemu zarządzaniu tą witryną) Urząd może zażądać wiadomości i informacji w celu kontrolowania przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach odpowiedź jest obowiązkowa pod groźbą administracyjnej kary pieniężnej.

PRAWA ZAINTERESOWANEGO

W każdej chwili możesz: skorzystać z przysługujących Ci praw (dostęp, sprostowanie, odwołanie, ograniczenie, przenośność, sprzeciw, brak zautomatyzowanych procesów decyzyjnych), gdy jest to wymagane w stosunku do administratora danych, na podstawie art. od 15 do 22 RODO ( link do normy); zgłosić reklamację do Gwaranta ( www.garanteprivacy.it ); jeżeli leczenie odbywa się na podstawie zgody, cofnąć wyrażoną zgodę, mając na uwadze, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem leczenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyłączenie plików cookie

Prawie wszystkie przeglądarki oferują możliwość zarządzania lub niewłączania plików cookie, w celu uszanowania preferencji użytkownika. W niektórych przeglądarkach istnieje możliwość ustawienia zasad zarządzania plikami cookies strona po stronie, co daje dokładniejszą kontrolę nad prywatnością użytkownika; kolejną funkcją dostępną w niektórych przeglądarkach jest tryb incognito, dzięki któremu wszystkie utworzone w tym trybie cookies są usuwane po zamknięciu.
Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi zarządzania plikami cookie w odpowiednich przeglądarkach:

SZCZEGÓŁY I KONTAKT

Administratorem danych jest SPAZIO ECOSALUTE SRL , w osobie swojego przedstawiciela prawnego pro tempore.
Siedziba firmy znajduje się przy Via Roma, 22/A – 29013 Carpaneto Piacentino (PC).
Dane kontaktowe to: telefon 0523-693437; e-mail info@ecosalute.it

Pełna lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna na żądanie.

Wersja z dnia 06.05.2019

Aby móc zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy przekazać Twoje dane osobowe do Klarna przy kasie w postaci danych kontaktowych i szczegółów zamówienia, aby Klarna mogła ocenić, czy pasujesz do jej metod płatności i dostosować te metody płatności. Twoje przekazane dane osobowe są traktowane zgodnie z polityką prywatności Klarna.