INFORMACJE PRAWNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących ograniczeń prawa, SPAZIO ECOSALUTE nie może być w żaden sposób pociągnięte do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z tej Witryny, w tym, przykładowo, szkody spowodowane błędami, nieścisłościami, przerwami, wadami, anulowaniami, danymi utratę, nieautoryzowany dostęp, wirusy lub inne straty. SPAZIO ECOSALUTE zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartości Serwisu w dowolnym czasie. Informacje i wiadomości, które mogą być zgłaszane na tej Stronie, są dostarczane bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju; w związku z tym SPAZIO ECOSALUTE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub niedokładności przekazywanych w nim danych.

KORZYSTANIE Z LINKÓW

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą SPAZIO ECOSALUTE. Publikacja takich linków na stronie nie oznacza zatwierdzenia ani poparcia przez SPAZIO ECOSALUTE odpowiednich stron i ich treści; nie implikuje też żadnej formy gwarancji ze strony tego ostatniego. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SPAZIO ECOSALUTE nie ponosi odpowiedzialności, przykładowo, za prawdziwość, poprawność, kompletność, zgodność z prawami własności intelektualnej i/lub przemysłowej, legalność i/lub jakikolwiek inny aspekt takich stron internetowych.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Treści (teksty, obrazy, dźwięki, filmy, grafika, znaki towarowe, logotypy, materiały audiowizualne itp.) tej strony są wyłączną własnością SPAZIO ECOSALUTE i/lub osób trzecich i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prawa `autor, prawo rz. 633/1941 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Powielanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie, najem i użyczanie, publiczne wykonywanie, nawet częściowe, oraz rozpowszechnianie bez zgody posiadacza praw jest zabronione. Naruszenia podlegają karze przewidzianej w art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis i 174-ter ww. Prawa autorskiego. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, żadne informacje ani materiały zawarte na tej stronie nie mogą być powielane, przesyłane, wyświetlane ani wykorzystywane komercyjnie bez pisemnej zgody SPAZIO ECOSALUTE.
W każdym przypadku należy rozumieć, że obrazy odnoszące się do produktów, a także sposoby ich prezentacji na tej stronie służą wyłącznie celom ilustracyjnym i/lub informacyjnym. Wszystkie SE&O.

WAŻNE OSTRZEŻENIA O CHARAKRZE OGÓLNYM

Informacje podane na tej stronie należy rozumieć jako sugestie dotyczące zachowania. Wszelkie decyzje, które mogą zostać podjęte przez czytelników na podstawie takich porad, są podejmowane w pełnej autonomii decyzyjnej i na ich własne ryzyko. W przypadku występowania patologii lepiej przed użyciem produktu uzyskać wykwalifikowaną konsultację lekarską, szczególnie w przypadku długotrwałego stosowania. Dawki oparte są na danych naukowych, publikacjach dotyczących tradycyjnego stosowania lub opiniach ekspertów. Wiele ziół i suplementów nie było systematycznie testowanych, a ich skuteczność i bezpieczeństwo mogą nie być w pełni udowodnione. Mogą istnieć składniki, które zmieniają się w czasie lub nawet w tej samej partii produkcyjnej.

Siedziba: Via Roma 22/A , 29013, Carpaneto Piacentino (PC).